ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN van Fit Mission 

__________________________________________________________________________________

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. 1.1.  Fit Mission: de eenmanszaak van J.G. van der Meer, gevestigd aan de Torenstraat 55 te (3281 XN) Numansdorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58495401, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. 1.2.  Lid: de natuurlijke persoon (m/v), of – ingeval van Bedrijfslidmaatschap – het Bedrijf op wiens naam het Lidmaatschap is geregistreerd.
 3. 1.3.  Abonnement: de gekozen lidmaatschapsvorm.
 4. 1.4.  Bedrijf/Bedrijfslid: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijk persoon die handelt in de

  uitoefening van een beroep of bedrijf, die een Bedrijfslidmaatschap aangaat met Fit Mission.

 5. 1.5.  Bedrijfslidmaatschap: de Overeenkomst tussen Fit Mission en een Bedrijf, waarbij Fit Mission (sport)activiteiten verzorgt voor (bepaalde) werknemers van het Bedrijf die voor Bedrijfsfitness

  zijn aangemeld.

 6. 1.6.  Lidmaatschap/Lidmaatschapsovereenkomst: de Overeenkomst tussen Fit Mission en een Lid

  voor het volgen van personal trainingen, deelname aan groepslessen, bewegings- en/of voedingsadvies, bedrijfsfitness of andere activiteiten uit het aanbod, die tot stand komt één van de wijzen als beschreven in artikel 3.1.

 7. 1.7.  Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst.

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. 2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Lidmaatschapsovereenkomsten tussen Fit Mission en een Lid.
 2. 2.2  Fit Mission is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden voor zowel bestaande als nieuwe leden.
 3. 2.3  Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 juni 2022 en gelden voor zowel bestaande als nieuwe leden. Voor alle zaken waarin deze Voorwaarden niet voorzien, beslist de leiding van Fit Mission.
 4. 2.4  Door inschrijving verklaart het Lid de op het Lidmaatschap van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden van Fit Mission te kennen en te accepteren.
 5. 2.5  Fit Mission is gerechtigd de op het Lidmaatschap van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden te wijzigen. Fit Mission zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte stellen. De wijzigingen treden één maand na de bekendmaking daarvan in werking. De laatste versie van de toepasselijke Algemene Voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website www.fitmission.nl. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij het Lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden in werking treden. De opzegging dient schriftelijk of per e-mail en vóór de ingangsdatum van de wijziging door Fit Mission te zijn ontvangen.
 6. 2.6  Alleen in onderling overleg tussen een Lid en de leiding van Fit Mission kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Afwijkende afspraken zijn pas geldig nadat die schriftelijk door Fit Mission zijn bevestigd aan het Lid.

1

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP

 1. 3.1  Een Lidmaatschapsovereenkomst wordt gesloten op het moment dat:
  (a) het Lid het papieren inschrijfformulier heeft ingevuld, met persoonsgegevens en abonnementskeuze, heeft ondertekend en heeft ingeleverd bij Fit Mission;
  (b) het Lid het online inschrijfformulier op de website van Fit Mission (www.fitmission.nl) heeft ingevuld, met persoonsgegevens en abonnementskeuze, en voor akkoord heeft bevestigd;
  (c) het Lid een losse les of een strippenkaart afneemt;
  (d) in geval van een Bedrijfslidmaatschap; op de wijze als in artikel 4 bepaald.
 2. 3.2  Het Lidmaatschap gaat in op het moment van aangaan daarvan in overeenstemming met art. 3.1, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. 3.3  Een Lid, niet zijnde een Bedrijf, dat een Lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten via het online inschrijfformulier (art. 3.1 onder b), kan de Overeenkomst binnen 14 dagen na het aangaan daarvan kosteloos herroepen. Indien de 14e dag in een weekend of op een nationaal erkende feestdag valt, verstrijkt de 14-dagen termijn voor herroeping op de eerste volgende werkdag. Het recht op herroeping eindigt op het moment dag het Lid gebruik heeft gemaakt van de diensten van Fit Mission.
 4. 3.4  Voor leden vanaf 18 jaar dient bij de inschrijving een geldig legitimatiebewijs en bankpas met rekeningnummer te worden overgelegd. Die gegevens dienen overeen te komen met de gegevens op het inschrijfformulier voor de Lidmaatschapsovereenkomst. Het Lid is zich bewust van het feit dat de nummers van het legitimatiebewijs en de bankpas digitaal kunnen worden opgeslagen in de ledenadministratie van Fit Mission.
 5. 3.5  Voor de inschrijving van minderjarigen vanaf 12 jaar dient een ouder of voogd mee te komen voor de ondertekening van het inschrijfformulier. Naast een geldig legitimatiebewijs van de minderjarige dient de ouder of voogd een geldig legitimatiebewijs en bankpas met rekeningnummer te overleggen. Minderjarigen onder 12 jaar kunnen geen lid worden bij Fit Mission.
 6. 3.6  Een Lidmaatschapsovereenkomst wordt gesloten voor een minimale contractduur vanaf de ingangsdatum. Een Lidmaatschapsovereenkomst met een initiële contractduur tot 1 jaar (12 kalendermaanden) is binnen die contractduur niet opzegbaar. Na afloop van de initiële contractduur wordt het Lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd en geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 7. 3.7  Het Lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen worden overgedragen na schriftelijke toestemming van Fit Mission.
 8. 3.8  Een strippenkaart kan worden aangeschaft voor 10 trainingen, na legitimatie met een geldig legitimatiebewijs. De kaart heeft een geldigheidsduur van 4 maanden vanaf de aanschafdatum. De kaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Nadat het Lid een training heeft gevolgd wordt een credit automatisch afgeschreven van het tegoed. Restitutie van de strippenkaart is niet mogelijk.

Artikel 4 BEDRIJFSLIDMAATSCHAP

 1. 4.1  Een Bedrijfslidmaatschap wordt aangegaan door een schriftelijke Overeenkomst tussen Fit Mission en het Bedrijf voor de duur als in die Overeenkomst bepaald.
 2. 4.2  Het Bedrijf dient zorg te dragen voor het aanleveren van de benodigde persoonsgegevens van de deelnemende werknemers, alsook voor de benodigde toestemming voor de verwerking van die gegevens door Fit Mission.

2

 1. 4.3  Een Bedrijfslidmaatschap kan uitsluitend door het Bedrijf worden aangepast, verlengd, opgezegd of anderszins beëindigd, niet door de deelnemende werknemers.
 2. 4.4  In afwijking van artikel 3.6 van deze Voorwaarden wordt een Bedrijfslidmaatschap tussen Fit Mission en het Bedrijf stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Hierbij geldt, in afwijking van artikel 7, een opzegtermijn van ten minste 2 kalendermaanden tegen het einde van het lopende (al dan niet verlengde) lidmaatschapsjaar. Beëindiging dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

ARTIKEL 5 PRIJZEN EN PRIJSWIJZIGING

 1. 5.1  Het lidmaatschapsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van een Lidmaatschapsovereenkomst overeengekomen. Met uitzondering van de tarieven voor Bedrijfslidmaatschappen zijn de tarieven te vinden op de website van Fit Mission (www.fitmission.nl/prijzen) of op te vragen bij de balie in de sportschool.
 2. 5.2  Fit Mission behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Nieuwe tarieven worden één maand voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt. Prijsverhogingen die voortvloeien uit de wet (zoals een Btw-verhoging) worden direct ingevoerd. Ingeval een prijswijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer heeft het Lid het recht om de Lidmaatschapsovereenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking op te zeggen. De mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is niet van toepassing op prijsaanpassingen die gebaseerd zijn op een de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die voortvloeien uit de wet, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Fit Mission bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na het sluiten van de Lidmaatschapsovereenkomst.

ARTIKEL 6 BETALING LIDMAATSCHAPSGELD

 1. 6.1  Het lidmaatschapsgeld is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. De eerste uiterste betaaldatum is de ingangsdatum van het Lidmaatschap. Daarna dient het lidmaatschapsgeld telkens volledig te zijn voldaan vóór of op de eerste dag van de maand waarop de betaling betrekking heeft.
 2. 6.2  Indien een SEPA automatische incasso machtiging is afgegeven wordt het lidmaatschapsgeld maandelijks rond de eerste van iedere maand afgeschreven van de door het Lid opgegeven bankrekening.
 3. 6.3  Betalingen die door het Lid reeds zijn gedaan worden niet gerestitueerd, om welke reden dan ook, tenzij sprake is van een geldige herroeping door het Lid in overeenstemming met het bepaalde in art. 3.3.
 4. 6.4  Bij niet tijdige betaling van het lidmaatschapsgeld is het Lid van rechtswege in verzuim. Indien het Lid ook na de eerste betalingsherinnering niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het Lid, vanaf de datum van verschuldigdheid van het lidmaatschapsgeld, de wettelijke rente verschuldigd en (buitengerechtelijke) incassokosten met een minimum van € 40,00. Fit Mission is voorts bevoegd om het Lid de toegang tot de trainingsfaciliteiten te weigeren.
 5. 6.5  Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet is Fit Mission bevoegd de vordering uit handen te geven en rechtsmaatregelen te nemen. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van het Lid.

3

ARTIKEL 7 BEËINDIGING EN TIJDELIJKE STOPZETTING LIDMAATSCHAP

 1. 7.1  Het Lid kan zijn Lidmaatschapsovereenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan per e-mail (info@fitmission.nl), per brief (Fit Mission, Torenstraat 55, 3281 XN Numansdorp) of door middel van het mutatieformulier in te vullen bij de balie van Fit Mission, tegen het einde van de overeengekomen initiële contractduur en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Indien het Lid niet tijdig opzegt loopt de Lidmaatschapsovereenkomst na de overeengekomen minimale contractduur voor onbepaalde tijd door.
 2. 7.2  Een Lidmaatschapsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand voor ingang van een nieuwe betaalperiode. Indien niet tijdig wordt opgezegd is het Lid het lidmaatschapsgeld voor de volgende periode van 1 maand alsnog verschuldigd. Het staat het Lid vrij om tijdens die periode door te trainen.
 3. 7.3  Tussentijdse opzegging gedurende de initiële contractduur is mogelijk in het geval het Lid verhuist buiten een straal van 15 km van het vestigingsadres van Fit Mission, vanaf het moment van verhuizing en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Fit Mission is gerechtigd om bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente aan het Lid te vragen.
 4. 7.4  Het Lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd, per brief, per e-mail (info@fitmission.nl) of via het contactformulier op de website (www.fitmission.nl/contact). Telefonische of mondelinge opzeggingen worden als niet ontvangen beschouwd en worden niet verwerkt in de ledenadministratie. Het Lidmaatschap blijft dan van kracht.
 5. 7.5  Voor strippenkaarten is geen opzegging vereist. Die vervallen vanzelf na 4 maanden.
 6. 7.6  Indien het Lid als gevolg van een blessure of ziekte met een duur van meer dan een maand geen trainingen/lessen kan volgen, kan een schriftelijk verzoek tot tijdelijke stopzetting van het Lidmaatschap worden ingediend bij Fit Mission. Een verzoek tot tijdelijke stopzetting wordt alleen toegekend om medische redenen en na overlegging van een doktersverklaring of in goed overleg met de leiding van Fit Mission. Tijdelijke stopzetting kan voor een periode van maximaal

  3 maanden.

 7. 7.7  Ingeval van zwangerschap (van het Lid zelf) is tijdelijke stopzetting van het Lidmaatschap

  mogelijk voor een periode van 6 maanden. Het Lid dient aan het begin van de zwangerschap een schriftelijk verzoek tot tijdelijke stopzetting in te dienen. De termijn van tijdelijke stopzetting gaat in vanaf de dag dat het Lid aangeeft niet meer in staat te zijn om trainingen/lessen te volgen. Na 6 maanden (of zoveel eerder als het Lid aangeeft) wordt het Lidmaatschap voortgezet.

 8. 7.8  Ingeval van tijdelijke stopzetting (art. 7.6 en 7.7) wordt de betalingsverplichting van het Lid opgeschort voor de daadwerkelijk duur van de tijdelijke stopzetting. De einddatum van het Lidmaatschap wordt kosteloos verlengd met de daadwerkelijke duur van tijdelijke stopzetting.
 9. 7.9  Tijdelijke stopzetting kan niet met terugwerkende kracht.
 10. 7.10  Indien het Lid om medische redenen blijvend geen gebruik kan maken van zijn Lidmaatschap zal

  de mogelijkheid worden geboden om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

 11. 7.11  Tijdelijke stopzetting van een Bedrijfslidmaatschap is niet mogelijk.
 12. 7.12  Fit Mission is gerechtigd de Lidmaatschapsovereenkomst, zonder ingebrekestelling of

  voorafgaande mededeling, te ontbinden:
  (a) ingeval het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  (b) ingeval het Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt of een bedrag storneert;
  (c) ingeval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;

4

(d) ingeval het Lid de Huisregels niet naleeft dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of

ontzegd.
7.13 Bij ontbinding van de Lidmaatschapsovereenkomst worden alle voor de resterende duur van het

Lidmaatschap verschuldigde termijn opeisbaar.

ARTIKEL 8 OPENINGSTIJDEN, LESTIJDEN EN LESROOSTER

 1. 8.1  Fit Mission bepaalt de openingstijden, lestijden en (les)roosters.
 2. 8.2  Fit Mission behoudt zich het recht voor om openingstijden, lestijden, (les)roosters en/of locatie

  waar lessen worden gegeven te wijzigen, een aangepast programma aan te bieden of te besluiten lessen te annuleren (zoals bij ernstige weersomstandigheden of ingeval van ziekte of blessure van de trainer), één en ander ter beoordeling van de leiding van Fit Mission. Wijziging of annulering van groepslessen wordt, zoveel als mogelijk tijdig, aangekondigd via social media (Instagram, Facebook, Whatsapp e.d.). Wijziging of annulering van een personal training wordt rechtstreeks gecommuniceerd met het desbetreffende Lid.

 3. 8.3  Wijzigingen, aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave of vermindering van het Lidmaatschapsgeld. Een door Fit Mission geannuleerde personal training kan door het Lid in overleg met Fit Mission worden ingehaald.
 4. 8.4  Fit Mission is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens feestdagen, bijzondere evenementen of vakanties. Deze dagen leiden niet tot terugbetaling van het Lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 9 PERSONAL TRAININGEN EN GROEPSLESSEN

 1. 9.1  Deelname aan trainingen, groepslessen of andere activiteiten is uitsluitend mogelijk indien het Lid het Lidmaatschapsgeld of de kosten voor een strippenkaart volledig heeft voldaan.
 2. 9.2  Indien een vast aantal personal trainingssessies onderdeel zijn van een Lidmaatschapsovereenkomst worden in overleg tussen Fit Mission en het Lid het aantal trainingssessies per betaalperiode, de data en tijden en het trainingsschema bepaald.
 3. 9.3  Een personal training kan door het Lid tot uiterlijk 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. In overleg met de trainer van Fit Mission kan een andere datum en/of ander tijdstip worden afgesproken. Indien een training minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd of wanneer het Lid niet verschijnt op de afgesproken training, heeft Fit Mission het recht om de training als ongebruikte training te laten vervallen.
 4. 9.4  Ongebruikte of vervallen trainingen geven geen recht op teruggave of vermindering van het Lidmaatschapsgeld.
 5. 9.5  Groepslessen worden gegeven volgens een vast rooster, te vinden op de website van Fit Mission of op te vragen bij de balie in de sportschool.
 6. 9.6  Aan groepslessen in de sportschool kan worden deelgenomen door een maximumaantal leden (vol=vol). Voor groepslessen die buiten worden gegeven wordt in beginsel geen maximumaantal deelnemers aangehouden. Fit Mission behoudt zich het recht voor om te allen tijde een maximum te verbinden aan het aantal leden dat kan deelnemen aan groepslessen buiten. Fit Mission kan als voorwaarde stellen dat leden zich vooraf moeten aanmelden voor groepslessen op een door Fit Mission te bepalen wijze.
 7. 9.7  Fit Mission behoudt zich het recht om groepslessen aan te passen. Hieronder vallen ook een aangepast groepslesrooster, het aanpassen van tijden waarop groepslessen worden gegeven,

5

het aanpassen van de soorten groepslessen en de inhoud daarvan, één en ander in

overeenstemming met het bepaalde in art. 8.
9.8 Het volgens van een groepsles kan door het Lid kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk 1 uur

voor aanvang van de groepsles.

ARTIKEL 10 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. 10.1  Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van trainingen en/of andere activiteiten bij Fit Mission, op welke wijze dan ook, is geheel voor eigen risico van het Lid.
 2. 10.2  Het Lid verplicht zich alle redelijkerwijs door Fit Mission gegeven aanwijzingen op te volgen en zich daaraan te zullen houden.
 3. 10.3  Fit Mission en haar werknemers en andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor (a) materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het Lid op welke wijze dan ook ontstaan en/of (b) schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid. Het Lid zal de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen als gevolg van deelname aan een activiteit bij Fit Mission, geheel en al zelf dragen, ook indien dat ongeval of letsel door een ander Lid wordt veroorzaakt.
 4. 10.4  Het Lid vrijwaart Fit Mission en/of haar werknemers en/of hulppersonen voor elke aansprakelijkheid, ook tegenover derden.

ARTIKEL 11 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

 1. 11.1  Fit Mission verwerkt de persoonsgegevens van leden op een wijze en voor verschillende doeleinden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. 11.2  Persoonsgegevens worden verwerkt voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, voor administratieve doeleinden (ledenadministratie, facturatie en debiteurenadministratie), voor informatievoorziening aan leden over (wijzigingen van) de diensten van Fit Mission, het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, acties, reviews, klanttevredenheidsonderzoeken en marktonderzoek, voor klachtenafhandeling en geschillenbeslechting en ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden.
 3. 11.3  Het Lid heeft het recht op inzage, correctie en bezwaar met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring op de website van Fit Mission.

ARTIKEL 12 KLACHTEN

 1. 12.1  Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van de Lidmaatschapsovereenkomst dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de aanwezige trainer van Fit Mission, opdat deze een passende oplossing kan treffen.
 2. 12.2  Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt dienen klachten over de diensten of trainer binnen 10 dagen schriftelijk en gemotiveerd aan de leiding van Fit Mission kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt.

6

ARTIKEL 13 HUISREGELS

 1. 13.1  Het Lid dient zich gedurende zijn lidmaatschap te houden aan de toepasselijke huisregels van Fit Mission. Fit Mission is gerechtig de huisregels van tijd tot tijd te wijzigen.
 2. 13.2  Fit Mission is gerechtigd om het Lid de toegang tot trainingen en lessen te weigeren ingeval het Lid zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar of onaanvaardbaar gedrag waardoor de goede naam van Fit Mission zou kunnen worden geschaad. In dat geval blijft de verplichtingen tot betaling van het Lidmaatschapsgeld bestaan.
 3. 13.3  Het gebruik van en de handel in (hard/soft) drugs, stimulerende middelen en andere middelen die onder de Wet Uitvoering Antidopingbeleid vallen, is ten strengste verboden.
 4. 13.4  Bij overtreding van het bepaalde in art. 13.2 en 13.3 heeft Fit Mission het recht om de Lidmaatschapsovereenkomst met het Lid per direct te beëindigen.

ARTIKEL 14 OVERIGE BEPALINGEN

 1. 14.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vormen het door het Lid ingevulde inschrijfformulier en deze Algemene Voorwaarden gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Fit Mission en het desbetreffende Lid en vervangen alle eerdere schriftelijke en/of mondelingen aanbiedingen en/of afspraken.
 2. 14.2  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Fit Mission en het desbetreffende Lid.

ARTIKEL 15 ONVERBINDENDHEID

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden verklaard, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, dan blijven de overige bepalingen van onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die, gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. 16.1  Op de Lidmaatschapsovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en alle door Fit Mission gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. 16.2  Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. 16.3  Geschillen tussen Fit Mission en een Lid worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.